หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

ไอแบงก์ มอบรางวัลฮัจย์ – อุมเราะห์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 59”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร และตอบสนองพันธกิจธนาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 23 ไอแบงก์ สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัญชีอัลฮัจย์ในโครงการจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โดยปี 2559 ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องมุสลิม ในการไปร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาอันสำคัญของประชาคมโลกมุสลิม โดยโครงการดังกล่าวธนาคาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชี มุสลิม ตามแผนฟื้นฟูของธนาคาร จำนวนบัญชี และจำนวนเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ และบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ แบบไม่มีผลตอบแทน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้ฝากเงินกับธนาคารในระยะยาว เป็นการดำรงสภาพคล่องให้กับธนาคาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยโครงการฯจัดให้มีการจับสลาก เพื่อมอบเป็นรางวัลสมนาคุณพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีดังกล่าว สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการจับสลากเพื่อมอบรับรางวัล เป็นแพคเกจ สำหรับลูกค้าเงินฝากฯ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีจำนวน 7 รางวัล และมีการจับสลากสำรองอีก 7 รางวัล เพื่อทดแทนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ ตามเงื่อนไขของโครงการฯกำหนด สำหรับมูลค่ารางวัลๆละ 180,000 บาท โดยมีเงื่อนไขสำหรับลูกค้าเงินฝากอัลฮัจย์ทั้ง 2 ประเภท บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ แบบไม่มีผลตอบแทน รวมทั้งลูกค้ารายเก่าและ ลูกค้ามุสลิมที่เปิดบัญชีใหม่ที่ไม่มีเคยเปิดบัญชีกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้ามุสลิมที่ เปิดบัญชีใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคาร สำหรับ 2 ประเภทดังกล่าวในช่วงงานเมาลิดกลางฯ วันที่ 30 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ระหว่าง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จะได้สิทธิ์พิเศษแยกจับอีก 1 รางวัล และสลากสำรองอีก 1 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล คิดเป็นเงินมูลค่า 1,440,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยรายวัน ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน และต้องดำรงเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารจึงจะออกสิทธิ์การจับรางวัลให้ จำนวน 1 สิทธิ์ และกรณีลูกค้ามีเงินฝากจำนวนมาก ก็จะมีสิทธิ์การจับสลากรางวัลมากขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของธนาคาร

โดยธนาคารได้เรียนเชิญ อาจารย์ อรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯโครงการส่งเสริมการตลาดและบัญชีอัลฮัจย์ ไอแบงก์ และดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาธนาคาร ร่วมจับสลากรางวัล พร้อมทั้งผู้แทนจุฬาราชมนตรี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงพี่น้องมุสลิม และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยผลการจับสลากรางวัล ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัล และจะประกาศรายชื่อบนเว็บไซด์ของธนาคาร HYPERLINK “http://www.ibank.co.th/” www.ibank.co.th โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการจับสลากรางวัล ซึ่งหากไม่มีการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะให้สิทธิ์กับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

img_9225 img_9207