หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้องสื่อมุสลิม หยุดสร้างความเกลียดชัง

สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อมุสลิมให้เสนอข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง ตรึกตรองผลกระทบที่จะตามมาในสังคม

สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานด้านสื่อของมุสลิม ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระบุว่า สืบเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสังคมมุสลิมที่ผ่านมา ขาดการตรึกตรองผลกระทบ ส่งผลให้ผู้รับสารมีความเข้าใจสับสน เกิดความเห็นต่างอย่างไม่สร้างสรรค์ สื่อถ้อยคำชี้นำสร้างความเกลียดชัง ลดทอนความเชื่อถือของบุคคล ขาดพลังสื่อมุสลิมที่เป็นส่วนสำคัญทำให้สังคมมีความสามัคคีปรองดองในชาติ

การประชุมกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย ร่วมกับ สมาชิกและสื่อมุสลิมอาวุโส เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ทางสมาพันธ์ ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสังคมข่าวสารมุสลิมข้างต้น จึงมีมติดังนี้

1. สมาพันธ์ ฯ เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง เปรียบดังสภาสื่อมุสลิมไทย มีหน้าที่ส่งเสริมให้นักสื่อสารมวลชนมุสลิมเผยแผ่หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม เสริมพลังโครงสร้างทางสังคมให้แข็งแกร่ง ให้เกิดความสามัคคี ไม่คุกคามต่อบุคคล องค์กร ศาสนา และประเทศชาติ

2. สมาพันธ์ ฯ ไม่สนับสนุนวาทกรรมข่าวสารเพื่อลดทอนความเชื่อถือของบุคคล ไม่ใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนบรรทัดฐานความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งมีความผิดชอบต่อข่าวสารที่นำเสนอ

3. สมาพันธ์ ฯ ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังข่าวสารบิดเบือน พร้อมทั้งตอบโต้อย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยปัญญา “ฮิกมะฮ์” และด้วยมารยาทที่ดีงามตามแบบฉบับของท่านร่อซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมลัม รวมทั้งให้ตรึกตรองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา

4. ผู้สื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป เพจ ให้ระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ ให้ตระหนักรู้ในข่าวสารที่ส่งต่อกันมา จำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งข่าว ดังนั้น สมาพันธ์ ฯ ส่งเสริมการเสนอข่าวสารที่รวดเร็วอย่างเหมาะสม เสนอไม่เลือกข้าง ใช้บรรทัดฐานการตึกตรองผลกระทบและการกรองข่าวให้ถึงที่สุด

5. สมาพันธ์ ฯ จะผลิตโปสเตอร์รณรงค์ชวนคิดให้มีการระมัดระวังการเสนอข่าวสารและส่งเสริมมารยาทที่ดีงาม จะผลิตยูทูปเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และข้อคิดจากบุคคลสำคัญในสังคมมุสลิมไทยในการเสนอข่าวสารและมารยาทของผู้รับสาร เยี่ยมเยียนสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษามุสลิมไทยตามมหาวิทยาลัยต่าง ฯ รวมทั้งจะจัดการประชุมวิชาการว่าด้วยจรรยาบรรณนักสื่อสารมวลชนมุสลิม กรณีการใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) จะจัดขึ้นในงาน 60 มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2559 รายละเอียดวันเวลาการจัดประชุม จะแจ้งให้สื่อมวลชนมุสลิมทราบอีกครั้ง

สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย ตระหนักดีว่าการทำหน้าของสื่อมุสลิมย่อมมีความแตกต่างจากการทำหน้าที่ของสื่อทั่วไป มารยาทตามหลักการศาสนายังคงเป็นที่พึ่งสำคัญของนักสื่อสารมวลชนมุสลิม อัตลักษณ์ผู้สื่อข่าวที่เป็นคุณลักษณะของท่านร่อซูลุลลอฮ คือ (1) “อัลศิดกุ” ต้องมีความซื่อสัตย์ เสนอข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนความจริง ไม่ปรุงแต่งข่าวสาร (2) “อัลอะมานะฮ์” ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวสาร ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินทองที่ถูกว่าจ้าง (3) “อัลฟะฏอนะฮ์” ต้องมีความชาญฉลาด ไม่ตกเป็นเหยื่อของแหล่งข่าว ไม่ปล่อยข่าวลวงโลก ตอบโต้ด้วยมารยาท ไม่ก้าวร้าว (4) “อัลตะวาฎุอ์” นอบน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ รักเพื่อนมนุษย์ ไม่ลดทอนความเชื่อถือของมนุษย์ ไม่ถือตัว รู้จักตอบแทนบุญคุณ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ดังนั้น เพื่อดุลภาพในการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมและความเห็นต่างหลากหลาย สมาพันธ์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ปฏิบัติตามประเด็นความร่วมมือข้างต้น อินชาอัลลอฮ์

สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย
10 กุมภาพันธ์ 2559

 

แถลงการณ์สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย-1 แถลงการณ์สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย-2