หน้าแรก บทความ

ข้อเสนอต่อคณะรัฐประหารต่อโรดแมปที่ ๑-๓

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

คณะรัฐประหารที่รียกตัวเองว่าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แถลงจุดยืนการรัฐประหารครั้งนี้เพื่อนำความสุขให้ประชาชนชาว ไทยภายใต้ โรดแมป 3 ขั้นตอนคือ ระยะที่ 1 ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจการปกครอง จะต้องดำเนินการในเรื่องปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา 2-3 เดือน นอกจากงานความมั่นคงและขับเคลื่อน ได้ เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ 2

ระยะที่ 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกพวกพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน กฎระเบียบ กติกาต่างๆ ได้รับการแก้ไข ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล(อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401517042)
ถึงแม้ผมไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านและคณะควร ระมัดระวังในสิ่งต่างๆมากมายเพราะชายแดนใต้มีประสบการณ์ 10 ปี ภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งพูดได้คำเดียวว่า ยึดพื้นที่ได้แต่ยึดมวลชนส่วนใหญ่ไม่ได้ การปิดล้อมตรวจ ค้น รวมทั้งส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชิงประจักษ์ถีงแม้จะไม่ทุกราย ทำให้เจ็บ หรือตาย ส่งผลให้ตายหนึ่งเกิดสิบและการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้านเป็นเห ตุหลักๆที่ยึดหัวใจส่วนใหญ่ของชาวบ้านมิได้ (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://fatonionline.com/index.php/news/detail/2301)

สิ่งเหล่านี้กกำลังเป็นข้อกังวลที่หลายร้อย คนถูกเรียกตัวมารายงานตัวคณะรัฐประหารโดยเฉพาะนักวิชาการ และการปิดล้อมตรวจค้นกำลังเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล อีสานและภาคเหนือ

ข้อควรระวังจากนักสิทธิมนุษยชนมีดังนี้ (ถึงแม้ท่านจะประกาศว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแน่นอน)มี 4 เรื่องการควบคุมตัวโดยอำนาจทางปกครอง( administrative detention) และก่อนการดำเนินคดี (1) การควบคุมตัวสตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 2. มาตราฐานสากลในเรื่องกำหนดหลักการควบคุมตัวตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3. สิทธิที่จะได้พบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจร่างกายและรายงานผลการตรวจร่างกาย (และเพื่อสามารถนำมาใช้ในกระบวนการกล่าวโทษผู้กระทำการทรมาน)และ4..มาตราฐาน สากลในเรื่องการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในศาลทหาร โปรดดูรายละเอียดในอ้างจาก https://voicefromthais.wordpress.com
นอกจากสี่ประการดังกล่าวการแสดงต่อต้าน รัฐประหารเชิงสัญลักษณ์สันติ อหิงสานั้น คณะรัฐประหารควรผ่อนปรนหรือประกาศให้ชัดว่าได้เพราะถ้าตึงเกินไปผลดีจะไม่ เกิดต่อคณะรัฐประหาร

สิ่งเหล่านี้คือความหวังดีต่อท่านและคณะใน การแถลงจุดยืนการรัฐประหารครั้งนี้เพื่อนำความสุขให้ประชาชนชาวไทยภายใต้ โรดแมป 1ก่อนจะสู่โรดแมป 2-3

สำหรับการปฏิรูปซึ่งเป็นโรดแมปที่ 2ก็ควรรับฟังอย่างรอบด้านจากทุกฝ่ายและมีคณะเฉพาะทำเรื่องนี้ซึ่งมีหลาย เรื่องส่วนใหญ่จะมีการทำบทสรุปเช่น การกระจายอำนาจที่มีพรบ.ฉบับร่างจังหวัดปกครองตนเอง (โปรดดู http://www.lrct.go.th/th/?p=9314X) หรือนโยบายสาธารณะที่ สสส. ทำงานกับชุมชนตลอดหกปีมีประชาชนหลายหมื่นสรุปทั้งระดับชาติและชายแดนใต้ดังนี้
เสนอนโยบายสาธารณะร่วมกันในเวทีระดับประเทศ 7 +1ข้อ คือ

1. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

2. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน

3. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชน

4.ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม

5.ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเกษตรกรรมยัÉงยืน

6.ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อระบบการดูแลสุขภาพชุมชน

7. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่ออการจัดการภัยพิบัติ

8. การลงทุนสุขภาพด้วยชุมชน
ในขณะที่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะอันเนื่องมาจากผลของการขับเคลืjอนโครงการด้วยกระบวนการชูรอ สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 6 + 1ข้อ ดังนี้

1. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการชูรอ

2. การศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซี่ยน

3. ศาสนทานและซะกาต : สวัสดิการสังคม โดยชุมชน

4. อาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

5. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดด้วยวิถีศาสนธรรมโดยชุมชน

6. พลังงานทางเลือกและการจัดการสิÉงแวดล้อมโดยชุมชน

7. การหนุนเสริมกระบวนการสร้างบรรยากาศการพูดคุยเพื่อสันติภาพด้วยกระบวนการชูรอ

และนี่มีเอกสารครบทุกนโยบายที่จะให้ชุมชนอภิวัฒน์ประเทศไทยด้วยชุมชนเอง
สำหรับการเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกกล่มพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน กฎระเบียบ กติกาต่างๆ ได้รับการแก้ไข ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาลนั้นแต่ต้องมีความสามารถและตรวจสอบได้ ด้วยที่สำคัญอีกเรื่องจะต้องบัญญัติคือทุกคนรู้สึกไม่ถูกกีดกันหรือทำลายการ คู่ต่อสู้ทางการเมือง เห็นคุณค่า หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน ถ้าเป็นไปได้ให้ระบุในรัฐธรรมนูญห้ามรัฐประหารและรัฐธรรมนูญนี้ควรผ่าน ประชามติของประชาชนอย่างอิสระ โปร่งใส เสรีภาพ เสมอภาพและภราดรภาพ
 

หมายเหตุ
ชูรอการประชุมหรือปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลามจนได้ข้อสรุปหรือมติเพื่อนำไปปฏิบัติ