หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2558 (Media Awards 2015)

เนื่องด้วย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยซึ่งทำงานสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดประกวดเพื่อมอบ “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2558 (Media Awards 2015) เพราะ เล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง สื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่อง สิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักใน การนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบผลงานรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิ มนุษยชนต่อไป

การประกวด“รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2558 ( Media Awards 2015) มีทั้งหมด 5 รางวัล ทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผล งานที่ส่งเข้าประกวดต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่านั้น และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2558

โดยแบ่งประเภทการประกวดดังต่อไปนี้

• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ
• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น
• ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
• ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่น (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
• ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเผยแพร่หรือตีพิมพ์

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2558

ส่งผลงานตัวจริงพร้อมสำเนา 5 ชุดมาที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

90/24 ลาดพร้าว ซ. 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900
สอบถามเพิ่มเติม 02-513-8745, 02-513-8754, 089-922-9585
อีเมล media@amnesty.or.th
เว็บไซด์ www.amnesty.or.th