หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอแบงก์ สนับสนุนการจัดงาน“เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน “เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสะมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พระครูไพศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง นายโซเหร์ บินมูฮัมหมัด ซิน นายอำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นายธาตรี บัณฑูรอัมพา ผู้จัดการอาวุโส สาขาเบตง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง
รวมถึงพี่น้องมุสลิมจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป และเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ให้แบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของ พี่น้องชาวไทยมุสลิม ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา