หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เผย! หลังจากการประชุมที่มาเลเซียได้ข้อยุติร่วมกัน ในการกำหนดพื้นที่นำร่อง 1 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ Safety Zone

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๐      โดยสามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับผู้เห็นต่างจากรัฐ ๑ อำเภอได้เรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

พลเอก อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ โดยตลอดระยะเวลา ๑ ปี กระบวนการพูดคุย        ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความพยายามในการสร้างแนวร่วมมุมกลับของผู้ก่อเหตุผ่านสื่อมวลชน  นักวิชาการและองค์กรทางสังคมต่างๆ  ซึ่งคณะพูดคุยฯ ได้พยายามทำความเข้าใจไม่ให้สังคมหลงประเด็นสนับสนุนผู้ใช้ความรุนแรง ล่าสุดจากการประชุมที่ประเทศมาเลเซียสามารถได้ข้อยุติร่วมกันในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง ๑ อำเภอและได้เรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว  โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดตั้ง Safe House เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ Safety Zone  ทั้งนี้คงต้องทำความเข้าใจกับสังคมว่าจากนี้ไปคณะพูดคุยฯ จะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือนในการขับเคลื่อน Safety Zone พร้อมไปกับการประเมินผลว่าสามารถดำเนินการได้ตามความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะใช้    สันติวิธีดูแลพื้นที่ให้มีสันติสุขได้หรือไม่  และหากสามารถบรรลุเป้าหมายก็อาจขยายไปยังพื้นที่อื่นซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการพูดคุยในระยะต่อไปด้วย