หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

แม่ทัพภาค 4 แถลงชี้แจง”โครงการพาคนกลับบ้าน” สร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชน

แม่ทัพภาค 4 แถลงชี้แจงโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ (1 ก.พ.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบถามถึงโครงการพาคนกลับบ้าน โดยแม่ทัพภาค 4 ได้มีการตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจ

พล.ท.ปิยวิยฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 เปิดเผยว่า โครงการพาคนกลับบ้าน เป็นโครงการที่ต้องการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี ในการช่วยเหลือดูแลผู้ที่เคยจับอาวุธต่อสู้กับรัฐ และได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเข้ามาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือยุติการต่อสู้ รวมทั้งกลุ่มที่ผ่านการดำเนินคดีด้านความมั่นคง หรือผู้หวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในพื้นที่ ได้กลับคืนสู่สังคมอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้อย่างปกติสุข อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งกระบวนการทางกฎหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงต้องบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้องเร่งดำเนินการ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อการลดจำนวนเหตุรุนแรงแล้ว ยังส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อการปลุกระดมบ่มเพาะแนวร่วมรุ่นใหม่อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ เปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรงกลับมาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติ เป็นการโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงให้มีศักยภาพลดลง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่มารายงานตัวแล้ว หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ ให้ขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ้านเน้นเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการเข้ามาของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือแสวงประโยชน์ โดยผู้ก่อเหตุรุนแรงตัวจริงมารายงานตัวพร้อมอาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ หน่วยกำลังต้องทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงคิดหนีหรือเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านแทนคิดก่อเหตุ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีกลับมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนมากขึ้น

การดำเนินการเน้นเชิงคุณภาพ พร้อมติดตามพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ภายใต้แนวคิดลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ โดยนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาเล่าเรื่องประสบการณ์เทียบเคียงกับโครงการพาคนกลับบ้าน การรณรงค์สร้างความเข้าใจกับผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยทุกหน่วยในพื้นที่ถือเป็นนโยบายต้องปฏิบัติ การรับรายงานตัว/อบรมปรับทัศนคติ โดย หน่วยดำเนินการอย่างรอบคอบ และเข้าสู่โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี โดยใช้หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง การปลดเปลื้องพันธะกฎหมาย หน่วยดำเนินการอานวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรม โดยโครงการพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธีรวบรวมหลักฐานลบจากฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การขับเคลื่อนชมรมพาคนกลับบ้าน โดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด

ที่มา: mgronline