หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ศอ.บต.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชนเข้มแข็ง

ศอ.บต.จัดประชุมทำความเข้าใจในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 40 หมู่บ้าน/ชุมชน เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ตามเป้าหมาย

วันนี้ (6 ก.ย.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมทำความเข้าใจ และพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 40 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ร่วมพบปะในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 40 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรผู้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดจนเปิดพื้นที่ในการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี อีกทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นการขับเคลื่อนงานในมิติต่างๆ ของ ศอ.บต.

ทั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ, จิตอาสาของญาลันนันบารู และจิตอาสาสมัครของชุมชน ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่/ชุมชน ตำบลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อม ก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมายในการทำความเข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาลให้กับประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

ที่มา: http://www.manager.co.th/