หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ยุบแล้ว ศชต.! ถูกรวบเข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแทนที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต. เข้ารวมกับตำรวจภูธรภาค 9 และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นแทนที่

วันนี้ (1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2560 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองให้กับตำรวจภูธรภาค 9 ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไว้แล้ว นั้น
เนื่องจากได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ขึ้นใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ยุบรวม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ส่งผลให้ การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับเดิมไม่สอดคล้องกับส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องออกประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต. เดิมมีชื่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า หรือ ศปก.ตร.สน.เมื่อปี 2547 ซึ่งตั้งอยู่ภายใน โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 9 เก่า ถนนสุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากนั้นโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 9 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังคงอยู่ในสถานที่เดิม มีการจัดสร้างอาคารอำนวยการ และแบ่งฝ่ายปฏิบัติการออกเป็นสัดส่วน ในแต่ละแผนก อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สันติสุข หรือ ศูนย์ควบคุมซักถามผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ขึ้นมา ทั้งสระว่ายน้ำออกกำลังกาย สนามกีฬา ฟิตเนต และโรงพยาบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต.ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 หลังจากมีการตั้ง ศปก.ตร.สน. เมื่อปี 2547 เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศชต. มีผู้บัญชาการรวม 6 ท่าน ประกอบด้วย พลตำรวจโทพีระ พุ่มพิเชฎฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ 1 มีนาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553, พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ปฎิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 53 ถึง 30 กันยายน 56, พล.ตใท.ยงยุทธ เจริญวานิช ปฎิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 56 ถึง 30 กันยายน 57, พล.ต.ท.อนุรุษ กฤษณะการะเกตุ ปฎิบัติหน้าที่ 1 ตค.57 ถึง 30 กย. 58, พล.ต.ท.เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ ปฎิบัติหน้าที่ 1 ตค. 58 ถึง 30 กย. 59 และ พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ปฎิบัติหน้าที่ 1 ตุลาคม 59 ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดตำแหน่ง ในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองรับไว้แล้ว โดยยังไม่มีการแต่งตั้งตัวบุคคลดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ 2 ตำแหน่ง ผู้บังคับการ 4 ตำแหน่ง ขณะที่ตัดโอนตำแหน่ง ใน ศชต.ไปยัง บช.ภ.9 และ บช.ตำรวจท่องเที่ยว

ที่มา: https://mgronline.com/