หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

สพฐ.ติวเข้มนักประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลโดยดำเนินการปฏิรูประบบราชการ ด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศธ.แบบใหม่ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาคนั้นสพฐ.จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี สามารถเชื่อมโยงการทำงานให้สัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอก รวมถึงประชาชน ส่งผลให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีเอกภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีนักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 474 คนเข้ารับการประชุมสัมมนา

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมข่าว นำเอาข่าวที่ดีน่าชื่นชมของเด็กและเยาวชน นำเสนออย่างสร้างสรรค์ ขยายผลการทำความดีให้กับมวลชนได้รับรู้ในวงกว้าง สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพอันดีกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวังของสังคม และช่วยกันสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของ สพฐ. ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน

ที่มา: https://www.matichon.co.th