หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

สงขลานครินทร์จัด “ม.อ.วิชาการ” โชว์หลักสูตร-นวัตกรรมขับเคลื่อน Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงานวิชาการยิ่งใหญ่ประจำปี “ม.อ.วิชาการ 2560” 17-18 สิงหาคม 2560 ชมงานเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฟังบรรยาย Admissions ปี 61 นิทรรศการหลักสูตรอุดมศึกษา และนิทรรศการรวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีกิจกรรมเปิดมหาวิทยาลัยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไปเข้าชมผลงาน และนวัตกรรมอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านอื่นๆ โดยกิจกรรมหลักในปีนี้ประกอบด้วย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ที่คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ฟังบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชา รากฐานของการพัฒนาแห่งอนาคต” โดย ผศ.(พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ชมนิทรรศการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อม แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวด Science Show การประกวดการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 11-20 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ.50 ปี มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ผลงานทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญาเกษตร กิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการ และเอกชน

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ปีที่ 21 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจ และร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมจัดคูหา 114 สถาบัน สถาบันต่างประเทศ 26 สถาบัน จากคณะต่างๆ ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 20 คณะ โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไปนับหมื่นคน


นิทรรศการ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จำนวน 65 เรื่อง แยกเป็นกลุ่มยางพารา ปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร ระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพครบวงจร Digital Economy และความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนใต้

“ม.อ.วิชาการ 2560” จัดในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 วิทยาเขตตรัง จัดวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และวิทยาเขตภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

ที่มา: http://www.manager.co.th