หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

แม่ทัพภาค4 ผุด เซตซีโร่ผู้ก่อความไม่สงบ ยึดแนวทาง 66/23 พาผู้เห็นต่างจากรัฐกลับบ้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 ผุดโครงการ Zet Zero เป็นโครงการพาคนกลับบ้าน “เน้นงานเชิงคุณภาพ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง” ภายใต้แนวคิด “ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ”

(21ก.ค.) ที่ผ่านมา พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าว่าแนวทางการดำเนินงาน โครงการพาคนกลับบ้าน ของ กอ.รมน.ภ. 4 สน .นั้น ตนเองได้มีแนวคิดในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการใหม่ เพื่อให้ก่อประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนิมิตหมายใหม่ของโครงการพาคนกลับบ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่คิดเห็นต่างจากรัฐ ได้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่ง สำหรับช่องทางในการกลับมา ก็มีหลายช่องทางคือ 1. โทรมาหาทางแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรงซึ่งเราจะไปรับท่านถึงที่ ช่องทางที่ 2. ให้ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ได้ทุกหน่วย ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานรัฐที่ท่านไว้ใจ ช่องทางที่ 3. หากผู้ที่ยังหวาดระแวงไม่กล้าเข้ามาหาเจ้าหน้าที่รัฐด้วยตนเอง ท่านสามารถให้ญาติเป็นผู้ประสานงานแทนได้ และเราจะดูแลความปลอดภัยให้กับญาติพี่น้องของกลุ่มผู้ที่คิดเห็นต่างจากรัฐด้วย ช่องทางที่ 4. เราจะเชิญผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากทุกพื้นที่มาเป็นวิทยากรและเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองให้ฟัง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ 1.ผู้นำศาสนา 2.ผู้นำท้องถิ่น 3.ญาติพี่น้องของผู้ที่คิดเห็นต่างจากรัฐ 4.พี่น้องประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลดี ของการเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดยเราจะสัญจรไปในทุกพื้นที่ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำพาความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่โดยเร็ว สำหรับการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้านใหม่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และนำแนวทางตัวอย่างของการแก้ปัญหาตามนโยบาย 66/23 ของรัฐบาล ที่ได้มีการแก้ปัญหากับโจรจีนคอมมิวนิสต์ มลายาและคอมมิวนิสต์ในอดีตมาแล้ว การปรับแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในการดูแล และอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้เข้ามารายงานตัว

พล.ท ปิยวัฒน์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สำหรับกรอบแนวความคิดปรับปรุงโครงการพาคนกลับบ้าน ใหม่นี้ มุ่งเน้นการทำงานเชิงคุณภาพ ป้องกันการเข้ามาของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือแสวงประโยชน์ แบ่งการดำเนินโครงการ 2 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจ หรือ Zet Zero จะดำเนินการ ในช่วง ก.ค.-ก.ย.60 เพื่อลดระดับปัญหาความไม่เข้าใจของทุกฝ่ายดังนี้ 1. ส่งมอบสมาชิกผู้เห็นต่าง คืน สู่สังคม (Set Zero) เป็นขั้นตอนการส่งมอบสมาชิกผู้เห็นต่าง ตั้งแต่ปี 55 – 59 ที่เข้าโครงการพาคนกลับบ้านแล้ว กลับคืนสู่ครอบครัว และตัดยอดออกโครงการพาคนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หากไม่ร้องขอและเป็นการสิ้นสุดโครงการพาคนกลับบ้านระยะที่ 1 เว้นแต่ผู้ที่สมัครใจมาร่วมมือกับรัฐ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้หน่วยเฉพาะกิจ จังหวัด กอ.รมน.จว. ศปก.อ. ตรวจสอบบัญชี และจำหน่ายยอดคงเหลือเฉพาะโครงการปีปัจจุบัน และสมาชิกปี 55-59 ที่ยังไม่ปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมาย 2.การสร้างความไว้วางใจภายใต้แนวคิด “ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ” โดยนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เล่าเรื่องประสบการ เทียบเคียงกับโครงการพาคนกลับบ้าน มุ่งเน้นเป้าหมาย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เครือญาติ ผู้เห็นต่างจากรัฐ และประชาชนทั่วไป 3. การรับรายงานตัวผู้เห็นต่างจากรัฐ เข้าโครงการ ให้รายงานตัวต่อ ผอ.รมน.ภ.4 หรือ ผบ.ฉก.แต่ละจังหวัด โดยหน่วยกำลังกดดันผู้ก่อเหตุรุนแรงให้มี 2 ทางเลือก คือ เข้าร่วมโครงการ หรือถูกจับกุม (บังคับใช้กฎหมาย) 4. จัดทำโมเดลพาคนกลับบ้าน โดยจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานหมู่บ้านหมู่บ้านปิยะมิตร เพื่อศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่วางอาวุธ และมามอบตัวต่อรัฐ ตามคำสั่ง 66/23

สำหรับขั้นที่ 2 เป็นขั้นตอนปรับปรุง และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พาคนกลับบ้านระยะ 5 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก.ย.60 โดย กอ.รมน.ภ.4 สน. จัดการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ให้ตอบรับกับนโยบาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พล.ท ปิยวัฒน์

ที่มา: https://www.matichon.co.th/