หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ม.อ.ปัตตานีพัฒนา แอพฯบนสมาร์ทโฟน เพื่อผู้ปกครอง-นักศึกษาสามารถรับทราบผลการเรียนและข่าวสารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนา iPSU Mobile Application บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษา สามารถรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบหนี้สิน วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา เป็นรายบุคคล
ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี เผยว่า หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (Application : App.) เพื่อการสื่อสารสัมพันธ์ ภายในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งเรียกว่า iPSU Mobile Application ซึ่ง i ย่อมาจาก information หรือข่าวสาร โดยมี 3 App. คือ PSU ได้แก่ 1) P คือ Parental หมายถึงผู้ปกครอง 2) S คือ Student หมายถึงนักศึกษา และ 3) U คือ University staffs หมายถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย

ผศ.นพพร เหรียญทอง
ผศ.นพพร เหรียญทอง

 

ใน ส่วนของ 2App. แรก คือ P และ S สำหรับผู้ปกครอง และสำหรับนักศึกษา จะมีลักษณะคล้ายกันกัน คือนำเสนอข้อมูลในมุมมองข้อมูลเฉพาะตัวของนักศึกษาเอง และข้อมูลของนักศึกษาที่ผู้ปกครองดูแล ข้อมูลที่นำเสนอ ด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ตรวจสอบหนี้สิน การโอนเงินกู้ กรอ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) และกยศ.( กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) วินัยนักศึกษา ตลอดจนรับทราบข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงว่า โปรแกรม iPSU Mobile Application นี้ นายสริกีร์ เอียดตรง โปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี เพื่อนำข้อมูลและสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่จากการพัฒนาของทีมโปรแกรมเมอร์แต่ละท่านที่รับผิด ชอบแต่ละภารกิจได้พัฒนาขึ้น เช่นระบบการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามหนี้สิน ระบบรายงานผลการศึกษา ระบบกิจกรรม และระบบวินัยนักศึกษา เป็นต้น

app

 

 

ทั้งนี้โปรแกรม iPSU Mobile Application เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการแบบ iOS ซึ่งผู้ปกครอง และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวมาใช้ได้ ผ่านคลังเก็บแอพพลิเคชั่นของ Google play และ App Store โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆด้วยการใช้หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน 13 หลัก คู่กับหมายเลขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัติ นักศึกษา ส่วนนักศึกษาก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน PSU Passport ที่มหาวิทยาลัยออกให้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นกุญแจผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เป็นต้น
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยต่อไปว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการในการพัฒนา iPSU Mobile Application สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบเงินเดือน หนี้สิน เงินยืม เรื่องภาระงานด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน รวมทั้งการรับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน .