หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

มรภ.ยะลา ร่วมภาคี 6 สถาบัน ลงนามโครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มรภ.ยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบัน 6 สถาบัน ร่วมแถลงข่าวลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

(12 ส.ค.58 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิภูมิพลัง พลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี บริษัท เอ็มเอ อิเล็คทรอนิค (ไทย) จำกัดบริษัท ซุปเปอร์ พาวเวอร์ กรีน จำกัด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์ (Model of Research and Development in Solar Power Energy Co-Operation Project) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายสุรินทร์ มณีดุลย์ ประธานมูลนิธิภูมิพลังพลังงานสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรพงศ์ ธงชัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.สมบูรณ์ คงทองวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มเอ อิเล็คทรอนิค (ไทย) จำกัด นายเสกสิริ จันทสมโพธิ บริษัท Super Power Green จำกัด เป็นผู้แทนลงนามครั้งนี้ โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และแขกผู้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ พลังงานไฟฟ้าจากพลังอาทิตย์บนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายองค์กรสถาบัน ที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากร ความรู้ทักษะความสามารถในการออกแบบเครื่องมือปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนยกระดับ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันพลังงานสะอาดในมหาวิทยาลัยฯ ที่ศึกษาพัฒนาการออกแบบหลักสูตร เทคนิค การถ่ายทอด องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อรองรับทิศทางใหม่ของพลังงานทางเลือกในอนาคตแก่ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เพื่อยกระดับความเป็นรูปธรรมของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และ สนับสนุนกองทุนพัฒนาการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการยกระดับการ พัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในการให้บริการต่อชุมชน และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมการขยาผลรูปแบบวิจัยและพัฒนาการใช้พลังงานแสง อาทิตย์สู่ชุมชนต้นแบบ/หมู่บ้านต้นแบบ ความมั่นคงด้านพลังงานชุมชนในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มทำการศึกษาและวิจัยระหว่าง ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559