หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี

ผู้นำมุสลิมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เตรียมลงใต้เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

37 ประเทศ ส่งผู้นําและปราชญ์มุสลิม ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษา อิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เชิญ ปราชญ์และนักวิชาการมุสลิม 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลัง แห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นับเป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 8 ปี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข

โดยครั้งนี้มีเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกทวีปทั่วโลกรวม 40 ประเทศ จํานวน 500 คน มีประเทศที่ตอบรับการเข้าร่วม มาแล้ว 37 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแอลจีเรีย , บาห์เรน , บรูไน , อียิปต์ , อังกฤษ , กินี , อินเดีย , อินโดนีเซีย , อิรัก , ญี่ปุ่น , จอร์แดน , คูเวต , ลาว , ไลบีเรีย , ลิเบีย , จีน , มาซิโดเนีย , มาเลเซีย , มัลดีฟส์ , โมร็อกโก , ไนจีเรีย , โอมาน , ปากีสถาน , ฟิลิปปินส์ , กาตาร์ , รัสเซีย , ซาอุดิอารเบีย , ศรีลังกา , ซูดาน , ติมอร์-เลสเต , ตุรกี , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , ยูกันดา , ยูเครน , สหรัฐอเมริกา , เยเมน และไทย

โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย การนําเสนอบทความจากผู้นําประเทศมุสลิม และนักวิชาการอิสลามศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิ เชคอุมัร อุบัยดฺ ฮาซานะฮฺ อธิบดีกรมการวิจัยและอิสลามศึกษา กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์ , เชคอับดุลการีม ฆอศอวะนะฮฺ ประธานศาลฎีกา สูงสุด ประเทศจอร์แดน , ดร.มุหัมมัด อะฮฺมัด มุซัลลัม อัล-คอลัยละฮฺ ผู้นําสูงสุดในศาสนาอิสลาม ประเทศ จอร์แดน , ดร.อะหมัด บิน หะมัด ญีลาน ที่ปรึกษา เลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก ประเทศ ซาอุดิอารเบีย , ดร.อับดุลอาซีซ อุสมาน อัล-ตูวัยญีรีย์ อธิบดีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมอิสลาม ราชอาณาจักรโมร็อกโก , ศ.ดร.กุฏุบ มุสฏอฟา ซาโน รัฐมนตรีประจําสํานักนายก สาธารณรัฐกินี , และ ดร. ซอและฮฺ สุลัยมาน อัล-วูฮัยบีย์ เลขาธิการสภายุวมุสลิมโลก ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นต้น

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญประการหนึ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทยรวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่จะเป็นการพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ สนองนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุข และสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการประชุมโต๊ะกลม การแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันชั้นนําของโลกมุสลิม การนําเสนอบทความทางวิชาการ เวทีวิพากษ์และเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านอิสลามศึกษา การประกาศปฏิญญาและแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 และทัศนศึกษา โครงการพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

ผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาสามครั้งที่ผ่านมา ทําให้มีข้อตกลงจากทวิภาคี 14 ฉบับ มีกําหนด “ปฏิญญาปัตตานี” , มีข้อตกลงจัดการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติทุกๆ 2 ปี ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี , ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เอเซียน หรือ Asean Education Hub , การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลาม ศึกษา (ASTEC) , มีคณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา (ISCC) , บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กับมหาวิทยาลัยต่างๆ, โครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ , การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. , การจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม (ATSDC) , การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลอิสลาม (ICentre) และ โครงการวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (SEED)

“การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี นับว่าเป็นการเปิดเวทีวงวิชาการ ด้านอิสลามศึกษาในระดับโลก มีการแลกเปลี่ยนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อ การพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างสันติภาพและการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก คาดหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาและการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา: http://pr.pn.psu.ac.th/