หน้าแรก ข่าวในประเทศ

แนะเกษตรกรรวมกลุ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิต “จำนัล”ย้ำผู้แทนพิเศษฯช่วยพัฒนา-สร้างตลาด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตนำ้ยางสด ทั้งผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 150 คน เข้าร่วมที่ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

“การพูดคุยครั้งนี้ ผมได้พูดถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในเรื่องเมืองต้นแบบฯ และหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ในการเป็นหน่วยสนับสนุนด้วย” นายจำนัล กล่าว และว่า

1.การสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดครั้งนี้ ตนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ 1. เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “สหกรณ์” เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถต่อรองได้

2.ผลผลิตต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ซึ่งพบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรบ้านเรานั้น คือ ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ที่ยังคงพบปัญหา เนื่องจากปัญหาเกิดจากต้นน้ำ เช่น เมื่อเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากการแจกจ่ายจากส่วนราชการ พบว่า เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ ปุ๋ยที่ได้หมดอายุ และไม่ตรงกับพืช ซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหา เพราะหากใช้ไม่ถูก ผลผลิตจะมีปัญหาและไม่ได้คุณภาพ

3.การหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะ “กลุ่มน้ำยาง” ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางออกมา เช่น แผ่นยางปูสนามฟุตบอล ฟุตซอล แผ่นยางปูพื้นศูนย์เด็กเล็ก เบาะยางพารา ซึ่งทางเราจะเร่งประสานเรื่องการตลาด เพื่อหาตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป รวมทั้งขอการสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่บ้านเราด้วย

“ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำยางหลากหลาย เราจะประสานเรื่องการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และประสานส่วนราชการในพื้นที่สนับสนุนด้วย”

นายจำนัล กล่าวด้วยว่า หากเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถรวมกลุ่มกันได้ ก็เชื่อว่า เกษตรกรบ้านเราจะสามารถฝ่าวิกฤตราคายางไปได้ โดยการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางทีหลงหลากหลายทั้งนีเพื่อเพิ่มตลาดสินค้ายางพาราให้หลายหลายมากขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว โฟกัส