หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

พม่าทุ่มงบ 350,000 ล้าน ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) เตรียมผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศซึ่งถูกละเลยมานานในช่วงการปกครองโดยรัฐทหารในทศวรรษที่ผ่านมา โดยแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการศึกษาฉบับดังกล่าวมีกรอบเวลายาวไปจนถึงปี ค.ศ. 2021

จุดประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ ปรับปรุงการเรียนการสอน และให้ความสำคัญต่อคนทุกกลุ่มในสังคม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยมาตรการที่อยู่ระหว่างการเสนอ มีการเพิ่มจำนวนปีสำหรับการศึกษาพื้นฐานอีกสองปีเป็นทั้งหมด 13 ปี และจะมีการใช้หลักสูตรใหม่ รวมถึงห้องเรียนที่มุ่งเน้นการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่การศึกษาแบบท่องจำอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามแม้ว่าแผนงานในระดับนโยบายจะได้รับการตอบรับที่ดี แต่หลายฝ่ายเห็นว่าในทางปฏิบัติแผนดังกล่าวน่าจะเผชิญกับอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายที่สูง งบประมาณสำหรับแผนยุทธศาสตร์นี้ซึ่งมีกรอบเวลา 5 ปี ถูกคาดการณ์ไว้ประมาณ 350,000 ล้านบาท

ที่มา : http://www.tcijthai.com