หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ม.อ.ปัตตานีจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ และเงินรางวัลร่วมสามแสนบาท ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี สำหรับการแข่งขันเรือยาว ในปีนี้ประกอบด้วยการแข่งขันเรือ5 ฝีพายชาย เรือ 5 ฝีพายหญิง เรือยอกอง 5 ฝีพายชาย เรือมังกร 12 ฝีพายชาย และเรือมังกร 12 ฝีพายหญิง โดยทีมที่ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี โดยมีเงินรางวัลรวมทุกประเภท ประเภทละ 3 อันดับ เป็นเงินรวมสามแสนบาท นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเรือโทอภิชิต ศรีชาติ และพันจ่าตรีเชาวลิต นักเบศร์ จากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นโฆษกสนาม

สำหรับ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเวทีริมแม่น้ำปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต โดยจะมีเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 ทีม ตลอด 2 วันที่ทำการแข่งขันคือวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ประกาศเกียรติภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน กองเชียร์ และผู้ชม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร.073-313928-45 ต่อ 1644 หรือที่อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา โทร.081-4326489 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.086-2886055