หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ม.อ. ปัตตานี เปิดบ้านให้ประชาชนชมผลงานวิชาการ ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมกิจกรรมเด่นในรอบปีไว้ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางวิชาการและ นันทนาการ

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2558 ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (อาคาร 58) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ในด้านต่าง ๆ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุกคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย นิทรรศการแนะแนวหลักสูตร นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นๆ การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อทำผลงาน การผลิตผักโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ การสาธิตการเป่าแก้ว อบรมการแปรรูปนมแพะ-เชิงพาณิชย์ กิจกรรมแพทย์แผนโบราณ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อชิงทุนการศึกษา การแข่งขันยิงจรวดน้ำ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย ประกวดการจัดตู้ปลา สาธิตการทำขนม และเครื่องดื่ม สาธิตหัตถกรรม การทำดอกไม้ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.