หน้าแรก คลิปวิดีโอ

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สศช. ได้ร่วมกับ ศอ.บต. จัดทำโครงการเมืองต้นแบบฯ โดยที่ประชุม คปต. มีมติเห็นชอบหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. กรอบแนวคิด พัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

3. เป้าหมาย พัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรพัฒนา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็น ศูนย์กลางการค้าขายแดนระหว่างประเทศพัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา เป็น เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. แนวทางการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

(1) ระยะเร่งด่วนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอำเภอ เป็นต้น

(2) ระยะที่ 2 ปีถัดมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะแรก

อ.หนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน

อ.สุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลกแห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ ฯลฯ

อ.เบตง พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

(3) ระยะต่อไปในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ