หน้าแรก รายงาน

เปิดแล้ว TK Park ปัตตานี แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เปิดเป็นทางการสำหรับ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี(TK park) ห้องสมุดมีชีวิต อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้หวังให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นการสร้างความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในพื้นที่ ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด พร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม

การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ณ ถนนปัตตานีภิรยมย์ บนเนื้อที่ 6,476 ตารางเมตร เกิดจากความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) และเทศบาลเมืองปัตตานี ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ราว 145 ล้านบาท เนื่องจากได้เห็นความสำเร็จของอุทยานการเรียนรู้ยะลา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี จึงได้มีแนวคิดว่าควรจะมีการขยายอุทยานการเรียนรู้ไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ศอ.บต.จึงได้กำหนดของบประมาณจากรัฐบาลให้พิจารณาเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ขึ้นในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส และยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี กล่าวถึงรายละเอียดและจุดเด่นของอุทนยานาการเรียนรู้ปัตตานีว่า การออกแบบอาคารคล้ายกับรูปรังผึ้งและตัวเรือกอและ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หมายถึงการอยู่ร่วมกัน เป็นอาคารสูงสองชั้น ตกแต่งภายในด้วยวัฒนธรรมและประเพณีของปัตตานี

“ที่นี่ถือเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ากับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการจัดทำสาระท้องถิ่นของปัตตานี หนังสือนิทานท้องถิ่นสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี ได้แก่เรื่อง “ใครผิด” และ “แหวนไข่นก” เด็กอายุ 10-12 ปี เรื่อง “บ้านฉันบ้านเธอ”(ปัตตานี กีตอ) ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจในแต่ละช่วงวัย ร่วมกับบุคลากรในท้องถิ่นทั้งการเรียบเรียง การเขียนเรื่อง และการวดภาพประกอบ เป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และมลายูกลาง มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของชุมนที่มีรูปแบบของพหุวัฒนธรรม”

โดยทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการ เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปัตตานีได้มีสถานที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ประโยชน์ในเรื่องของการศึกษา ทุกวัยสามารถเข้าถึงการบริการ และหวังเกิดสันติสุขจากการเรียนรู้

เด็กหญิงจารุณี กังวาลสันติ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้มาใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้กล่าวว่า ดีใจมากที่มีหนังสือจำนวนมากให้ได้อ่าน มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน มีคอมพิวเตอร์ให้ค้นหาความรู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ช่วงปิดเทอมจะมาใช้บริการห้องสมุดนี้ทุกวันเพราะบ้านอยู่ใกล้

ห้องสมุดมีชีวิตนี้ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี มีหนังสือหลากหลายกว่าสองหมื่นเล่ม ห้องสมุดสำหรับเด็ก ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์และสื่อความรู้ไอที ห้องเธียเตอร์ ห้องประชุม ห้องศาสนา เป็นต้น

อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เปิดให้บริการเวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. วันอังคาร – วันอาทิตย์(ปิดทำการทุกวันจันทร์) จัดกิจกรรมน่าสนใจตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดตามได้ทางเฟซบุ๊ค@TKPATTANI