หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ผู้นำศาสนาพร้อมประชาชนกว่า 10,000 คน ร่วมละหมาดฮายัตรับรอมฎอน

เรื่อง : อัลอัยน์ บินตักวา / จาก สนง.ประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

วานนี้ (8 มิถุนายน 2558) ณ มัสยิดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนาจาก 8 องค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สภาอุลามาอฺฟาฎอนีย์ดารุสสลามมูลนิธิ สถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และชมรมมุสลิมภารดรภาพ พร้อมด้วยประชาชนกว่า 10,000 คน ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพรให้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ประทานความสงบสุขปราศจากเหตุร้ายรุนแรง ให้ศาสนิกได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสดาในเดือนรอมฎอนอย่างเคร่งครัด โดยมี นายอับดุลการีม นาคนาวา ประธานสภาอุลามาอฺฟาฎอนีดารุสลามมูลนิธิ กล่าวต้อนรับ นำละหมาดฮายัตและดูอาร์ในครั้งนี้

ละหมาดฮายัตรับรอมฏอน 2นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ่านสาส์นผู้นำศาสนาภาษาไทย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ่านสาส์นผู้นำศาสนาภาษามลายู แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของคณะผู้นำศาสนา 8 องค์กร เชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบศาสนากิจช่วงเดือนรอมฎอน ด้วยการถือศีลอด ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง และร่วมกันทำความดี นำพาชีวิตและสังคมสู่สันติสุข

ละหมาดฮายัตรับรอมฏอนในเวลาเดียวกัน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี และ ดร.วิสุทธ์ บินลาเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกันเสวนา ภายใต้หัวข้อ “รอมฎอนสันติสุข คืนความสุขสู่ชายแดนใต้” โดยมี นายอาหามัดรอดี บินเจ๊ะหะ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ดำเนินรายการ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการให้พี่น้องประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ ไม่มีเหตุความรุนแรง เกิดกระแสพาคนกลับบ้านที่จะช่วยหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการกำหนดมาตรการในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการประกอบศาสนกิจ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามคำแนะจำของผู้นำศาสนา เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกคำสั่งห้ามจำหน่าย แจกจ่ายประทัด และเครื่องทำระเบิดโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้รบกวนต่อการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอน โดยคาดหวังว่ารอมฎอนในปีนี้ จะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ปลายทางแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป