หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

พี่น้องมุสลิมอยากเห็นสันติสุขในพื้นที่ในเดือนรอมฏอน โพลชายแดนใต้จากมรภ.ยะลา

ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจความคิดเห็นเรื่องรอมฎอนเทศกาลแห่งการถือศีลอด เนื่องในเดือนรอมฎอน พ.ศ. 2559 ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10-11มิถุนายน 2559จากชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 990กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ51.7เป็นเพศชาย ร้อยละ48.3เป็นเพศหญิงกลุ่มตัวอย่างร้อยละ7.6อายุต่ำกว่า20 ปี ร้อยละ26.0 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ33.4อายุ 31-40 ปี ร้อยละ20.1 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ12.9อายุ 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มตัวอย่างมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ39.4จังหวัดปัตตานีร้อยละ36.4และจังหวัดยะลา ร้อยละ24.2

ผลการสำรวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

  1. กิจกรรมที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคแดนใต้ อยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนมากที่สุดได้แก่อันดับที่1 แจกอินทผาลัมฟรี 37.4%อันดับที่2แจกข้าวสารฟรีให้แก่คนยากไร้ 12.6%อันดับที่3 อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปปฎิบัติภารกิจ(ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์)ยามค่ำคืน7%อันดับที่4 สนับสนุนให้มีการเลิกงานเร็วขึ้น 7.5%อันดับที่5 ให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพในการละถือศีลอด 6.7%อันดับที่6 อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาพูดคุยกับประชาชน เช่น ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า และสร้างความเข้าใจกัน 0.2%
  2. กิจกรรมที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งจะทำในช่วงรอมฎอนปีนี้ได้แก่

อันดับที่1 อ่านอัลกุรอ่าน56.9% อันดับที่2 ละหมาดยามค่ำคืน(ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์) 49.6%อันดับที่3 บริจาคทานให้คนยากไร้ 30.7%อันดับที่4 ละศีลอดร่วมกับครอบครัว 21.7%อันดับที่5 ปฎิบัติภารกิจในช่วงเดือน 10 คืนสุดท้ายของเดือน(เอี๊ยะติก๊าฟ) 18.6%

  1. สิ่งที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงรอมฎอนปีนี้ได้แก่

อันดับที่1 ความสันติสุขในพื้นที่ 52%อันดับที่2 ความรัก ความสามัคคีกัน25.8%อันดับที่3 ปลอดยาเสพติดและสิ่งอบายมุข 13.5%อันดับที่4 ความปลอดภัยและความสะดวกในการปฎิบัติภารกิจต่างๆ 8.5%

อันดับที่5 อยากให้มีการอบรมด้านศาสนา 0.2%

  1. ประโยชน์ที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมากที่สุดจากการถือศีลอดในช่วงรอมฎอน

อันดับที่1 ทำให้อดทน 50.4%อันดับที่2 ชำระขัดเกลาจิตใจ 35.6%อันดับที่3 ทำให้มีระเบียบวินับ 7.7%

อันดับที่4 ช่วยรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 6.4%