หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

มรย.ขอบคุณสื่อชายแดนใต้ พร้อมเผยวิสัยทัศน์ 2 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(มรย.) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU WISDOM BANK 59 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ 2 ปี ภายใต้มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ พร้อมวิสัยทัศน์พัฒนาในสองปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(มรย.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU WISDOM BANK 59 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ภายนอก และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง นักประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร และสนับสนุนมรย.
ภายใน งานมีการแสดงผลงานเด่นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาจาก คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รวมถึงการกล่าวถึงผลงาน 59 โครงการ ตามนโยบายอธิการบดี การขับเคลื่อนโครงสร้างเพิ่ม อาทิ คืนสนามฟุตบอล ลาน ICT พิพิธภัณฑ์ ชายแดนใต้ หอศิลป์สันติภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หอพักนักศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงแรมน่าพัก ศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย สถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ ศูนย์ฮาลาล ยะลาโพล ขยายโรงเรียนสาธิตสู่ประถม ตาดีกาสาธิต ปอเนาะสาธิต ศูนย์อาเซียน ตลาดนัดนักศึกษา และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
อธิการบดีกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในอีก 2 ปีข้างหน้าว่า ในการขับเคลื่อนมรย.มาจากพลังของทุกคนในพื้นที่และเป็นความสำเร็จด้วยกัน
“ภายใน 2 ปี ข้างหน้า มรย.จะมีตาดีกาสาธิต โดยมีครูจบปริญญาเอกด้านศาสนาอิสลามมาช่วยในการเรียนการสอน และปอเนาะสาธิต นำแบบอย่างมาจากปอเนาะในอินโดนีเซีย ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็นหลัก เน้นวิทยาศาสตร์ ฝึกความเป็นผู้นำเหมือนโรงเรียนเตรียมทหารของไทย มีโรงภาพยนตร์จำนวน 200 ที่ นั่ง ที่ฉายหนังซาวน์แทรคเพื่อพัฒนาภาษา ที่จะเปิดบริการในเร็วๆ นี้โดยไม่คิดค่าบริการ ปรับปรุงโรงแรมยะลาพาเลซให้เป็นที่พักแห่งใหม่ที่ดีของยะลา เปิดหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุที่มีญี่ปุ่นมาลงทุนร่วมกัน เมื่อจบแล้วสามารถให้บริการได้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวมทั้งต่างประเทศ ได้ สำคัญคือการขยายพื้นที่ของมรย.ไปยังพื้นที่ที่ถนนสาย 418 ซึ่ง จะเป็นพื้นที่ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกมาก ในการขับเคลื่อนมรย. คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ทุกสิ่งคือความสำเร็จของทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน”