หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ผบ.ทบ สั่งแม่ทัพภาค 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 บูรณาการกล้องCCTV ภายในเมษายนนี้

ผู้บัญชาการทหารบก สั่งแม่ทัพภาค 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 บูรณาการการใช้งานกล้องซีซีทีวีภายในเดือนเมษายนนี้ พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงไอซีที เร่งรัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจบูรณาการ กอ.รมน. กับ ศอ.บต. แจงไม่ยุบองค์กรเดิม และปรับปรุงข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ กอ.รมน. ในด้านภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติให้ชัดเจน

วันนี้ (1 ก.พ.) พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการประชุมชี้แจง และสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ผบ.นขต.ทบ.) ครั้งที่ 2/2559 (วาระปกติ) โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะรอง ผอ.รมน. เป็นประธาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. ได้นำเรื่องมาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสาระสำคัญสมควรประชาสัมพันธ์ดังนี้

เรื่องแผนการใช้งานและเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จะจัดตั้งศูนย์ควบคุมประจำพื้นที่ เชื่อมโยงระบบ ทดสอบการใช้งาน ไปจนถึงเดือน เม.ย. 2559 ขณะเดียวกัน จะเริ่มเฝ้าตรวจ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2559 พร้อมให้มีการประเมินและรายงานผลตามห้วงเวลาที่กำหนดไปจนถึงเดือน ก.ย. 2559 โดยจะขอรับการสนับสนุนสัญญาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบ GIN (Government Information Network) ให้ปล่อยสัญญาณความเร็ว 200 Mbps. เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากอำเภอ – จังหวัด – ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – ศูนย์ควบคุมของกองทัพบก

เรื่องการปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2558 ให้มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการบูรณาการรวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพ รวมทั้งแก้ไขอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติด้วย หลังจากนั้น กอ.รมน. ได้จัดมีการประชุมพิจารณามาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2559 เลขาธิการ กอ.รมน. ให้เร่งรัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับรวม ศอ.บต. ไว้ใน กอ.รมน. โดยมิใช่เป็นการยุบหน่วยงานเดิม และเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ในด้านภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เรื่องการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลของ กอ.รมน. ได้แก่ การบูรณาการ ประสานงานด้านการข่าว ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อเหตุร้าย ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน การสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ประชารัฐโดยประสานพลังจากทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การสนับสนุนส่วนราชการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคาที่รัฐบาลกำหนด และได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สำรวจประชากรแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผบ.ทบ. ในฐานะรอง ผอ.รมน. ได้สรุป และสั่งการเพิ่มเติม ให้แม่ทัพภาคที่ 4 (มทภ.4) และ ผอ.รมน. ภาค 4 บูรณาการการใช้งานกล้องซีซีทีวี ให้เห็นผลตามแผนงานภายในเดือน เม.ย. 2559 โดยเน้นย้ำให้ดูแลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในส่วนเรื่องการสนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามนโยบายที่มอบไว้ให้แล้ว ทุกหน่วยต้องกำกับดูแลให้มีความคืบหน้าตลอดเวลา

ที่มา MGR Online