หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

จนท.ร่วมจับกุมเรือประมงเวียดนาม 2 ลำ ลูกเรือ 10 คน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลภาค 2 ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่ามีเรือประมงต่างชาติ รุกล้ำเข้ามา ทำการประมงในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย บริเวณ แลต 7 องศา 22 ลิปดาเหนือ ลอง 102 องศา 41 ลิปดาตะวันออก

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 โดย พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทะเลภาค ๒ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติลักลอบทำการประมงในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล ตั้งแต่จังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดนราธิวาส สำหรับการปฏิบัติ สามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้ จำนวน 2 ลำ ผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือ จำนวน 10 คน

ในวันที่ 18 ก.ย. 2563 ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ควบคุมเรือประมงของกลางและลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการจับกุมครั้งที่ 16 ในปีงบประมาณ 2563 จำนวนเรือที่จับกุมรวม 31 ลำ ผู้ต้องหารวม 191 คน
สำหรับการตั้งข้อหากับเรือประมงต่างชาติในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการจับ ในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย จึงได้ตั้งข้อกล่าวหา จำนวน 5 ข้อหา ดังนี้

1. ร่วมกันทำการประมงพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาตทำการประมง (พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 วรรคสอง)

2.เป็นคนต่างด้าวร่วมกันทำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 5 ทวิ มาตรา 11 ทวิ)

3. ทำการประมงในเขตการประมงไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 7วรรคหนึ่ง (1) มาตรา 11 วรรค หนึ่ง)

4. ไม่เข้า – ออก ตามช่องด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานีหรือท้องที่ ที่กำหนด/ไม่เข้า – ออก ตามเวลาที่กำหนด (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 62)

5.เข้ามาหรือออกไปโดยไม่ยื่นรายการ และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเส้นทางนั้น (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 62) โดยได้นำลูกเรือทั้ง 10 คนมาทำการสอบสวนที่ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ณ สภ.ยะหริ่ง

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ขอให้ความมั่นใจ กับพี่น้องประชาชนและชาวประมงไทยว่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 113,275 ตารางกิโลเมตรว่า จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมิยอมให้เรือประมงต่างชาติรุกล้ำเข้ามาทำการประมงในพื้นที่เป็นอันขาดและขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงให้ช่วยแจ้งเบาะแสของเรือที่กระทำความผิด เพื่อให้ทรัพยากรของประเทศไทย คงอยู่กับลูกหลานของคนไทยต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”