หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

จุฬาราชมนตรีออกแถลงการณ์ 10 แนวทางการปฎิบัติ รับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

จุฬาราชมนตรีออกแถลงการณ์ 10 แนวทางการปฎิบัติ รับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.63 สำนักจุฬาราชมนตรี ออกแถลงการณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรเสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ( Covid -19 ) แถลงการณ์ ขอความร่วมมือมุสลิมทุกคนยึดแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น

2. สำหรับศาสนสถาน(มัสยิด) ให้ผู้ดูแลสถานที่ปฏิบัติ ดังนี้

2.1 จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผงซักฟอก และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างสม่ำเสมอ และบ่อยกว่าปกติ

2.2 หมั่นทำความสะอาดมัสยิดหรือสถานที่ละหมาด พรมปูละหมาดในมัสยิด ผ้าปูสำหรับะละหมาด ตลอดจนชุดที่เตรียมไว้สำหรับใส่ละหมาด ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืองดการใช้และเก็บชุดและพรมดังกล่าว

2.3 จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอานามัยไว้บริเวณภายในมัสยิด เช่นประตูทางเข้า ขุดประชาสัมพันธ์ ห้องสุขา จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น

3. หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล การจัดค่ายอบรมเยาวชน การจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้จัดเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏฎิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

4. ศาสนาอนุญาตให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะละหมาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และหากมีอาการไข้ ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดญะมาอะฮ์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

5. งดการรัประทานอาการแบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะที่ใช้เฉพาะของตนเอง และงดการใรรับประทานอาหารแบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะของตนเอง หรือล้างมือให้สะอาด และใช้ช้อนกลางในการรับประทอาหาร 6. งดการอาบน้ำละหมาดในบ่อน้ำหรืออ่างใหญ่ร่วมกัน โดยให้ใช้ภารชนะส่วนตัวตักหรือใช้ก๊อกน้ำแทน

7. การตะฮ์นึก เปิดปากเด็กทารกแรกเกิด ให้ล้างทำความสะอาดมือเป็นอย่างดี

8. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2663 จนถึงปัจจุบัน หากมีอาการไข้หวัด ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน ส่วนผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในกระเทศไทยในเดือนมีนาคม ให้พักอยู่บ้าน 14 วัน และพยายามอยู่ห่างจากคนอื่นประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ เพื่อดูอาการและรายงานอาการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบทุกระยะ

9. ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เดินทางไปออกดะวะห์ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประเทศที่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศอิหร่าน และสหรัฐอาหาหรับเอมิเรตส์ ให้รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไปพบแพทย์โดยด่วน

10. ให้ทุกคนมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวิงวอนขออุอา(ขอพร) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ให้การทดสอบครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี หมั่นขออภัยโทษต่อพระองค์ เพราะการขออภัยโทษเป็นประจำจะทำให้ภัยพิบัติต่างๆ หมดไป และทำให้มีความแข็งแกร่งในการเผชิญกับภัยพิบัติเหล่านั้น