หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนริวาส

จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 1726 กันยายน 2562 ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาส ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนริวาส กล่าวว่า “งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1726 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดกิจกรรมหลักประกอบด้วย ๕ กองงงาน คือ กองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบก / กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / กองงานวันลองกอง กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด และกองงานแข่งเรือฯหน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ (ท่าพระยาสาย)

ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนราประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 17 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย” ซึ่งมีริ้วขบวนงานของดีเมืองนราและวงดุริยางค์ริ้วขบวนที่เข้าร่วมขบวนแห่ ทั้งหมด 16 ขบวน และวงดุริยางค์ 14 วง และได้จัดให้มีการประกวดริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 จำนวน 2 ประเภท คือประเภทสวยงามและประเภทความคิด

กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2223 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 แบ่งการแข่งขันเป็น 7 ประเภทเสียง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรแก่เจ้าของนกที่ชนะการแข่งขัน

งานวันลองกอง ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านการแสดงนิทรรศการของ 30 หน่วยงาน 5 โซน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรกรในโรงเรียน การแข่งขันจัดแจกันผักผลไม้ และร้านนิทรรศการ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 22 กันยายน 2562 ณ บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ (ท่าพระยาสาย) จัดการแข่งขันเรือ 3 ประเภท คือ เรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ รวมทั้งมีขบวนแห่เรือบุปผชาติ จำนวน 10 ลำ กำหนดรูปแบบขบวนแห่ “บรมราชาภิเษก บรมกษัตริย์ ขัตติยา” สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 2๒ กันยายน 256 ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ

งานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนราประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 26 กันยายน 2562 โดยดำเนินการภายใต้ชื่องาน “สืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญา ศิลปาชีพก้าวหน้า นรายั่งยืน” นำเสนอนิทรรศการ สาธิตกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ที่เน้นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 8 ประเภท ประกอบด้วย กระจูด ปักผ้า ทอผ้า เซรามิค ย่านลิเภา ปาหนัน ใบลาน และเรือกอและจำลอง กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแก่สมาชิกศิลปาชีพที่ชนะเลิศการประกวด และการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งมอบเงินรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกประเภท”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนริวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้รับความรู้ ความบันเทิง ความสุขจากกิกรรมต่างๆมากมาย และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ล้ำค่า และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืน นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสได้อีกด้วย ในด้านของความปลอดภัยจะเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอดการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน”