หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอญับ 1440

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอญับ ฮิจเราะห์ศักราช 1440
ให้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562