หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

นราธิวาสจัดโครงการ “นราธิวาส คือบ้าน” เน้นเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

นราธิวาสเปิดแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนแก่สาธารณะภายใต้โครงการชุมชนม่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีจังหวัดนราธิวาสด้วยแนวคิด “นราธิวาสคือบ้าน” เน้นเป็นเจ้าของบ้านที่ดีพร้อมรับรองความปลอดภัยสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

​ จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางธรรมชาติและแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความประณีตสวยงาม ทว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในอดีตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ธุรกิจการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวยังไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เมื่อกระแสการเดินทางท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจจากคนทุกกลุ่มทุกวัย จังหวัดนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญนี้ขึ้น

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินโครงการชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวในชุมชน ดึงนักท่องเที่ยวจากภายนอกให้เข้าไปเยี่ยมเยือนเลือกซื้อ สินค้าและใช้บริการต่างๆ ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนของนราธิวาสทั้ง 52 ชุมชน

“ชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่โดดเด่น โดยยังมีระบบในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีการแบ่งปัน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ประชาชนในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ 5 กระบวนการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10”

ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ของนราธิวาสยังไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่และนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงจัด แคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture) การท่องเที่ยว แนวผจญภัย (Adventure) และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping) เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส และสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสมากขึ้น พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันแก่ชุมชนจนสามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ โดยจังหวัดได้ดำเนินการโดยการคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดของประชาชน จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นทูตการท่องเที่ยวตามรูปแบบการท่องเที่ยว ได้แก่

1. นายวงศกร ปรมัตถากร (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2. นายชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวแนวผจญภัย

3. นางสาวอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) เป็นทูตการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และจะมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายนนี้

“นราธิวาสมีศักยภาพทัศนียภาพและทรัพยากรทุกอย่างที่สมบูรณ์หากยังไม่มีการรับรู้อย่างทั่วถึงเมื่อรัฐบาลเน้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มีแคมเปญเกิดขึ้นต้องพัฒนาบุคลากรแหล่งท่องเที่ยวให้ความรู้แก่ชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางที่สะดวกเป็นเจ้าบ้านที่ดีเรื่องใหญ่คือความปลอดภัยรวมทั้งเจ้าของทีมงานชุมชนต้องช่วยกันเป็นเจ้าของหากทำได้ทั้งหมดมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างแน่นอนทั้ง 52 ชุมชน”

ผวจ.นราธิวาสคาดว่าความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ชุมชนใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนแคมเปญนี้ว่า การท่องเที่ยวนวัตวิถีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่สามารถประชาสัมพันธ์ทางโซเชี่ยลมีเดียได้

“เราต้องช่วยกันเป็นสื่อที่ช่วยบอก ช่วยแชร์ถึงเรื่องราวในนราธิวาสว่ามีของดีอยู่มากมาย มีเส้นทางเดินทางสะดวกทุกเส้นทาง

“เรามีของดีที่ต้องโชว์ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ทั้งทะเล แผ่นดินและท้องน้ำ มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ ชมดาว ชมหมอก สวนเกษตร ความสดใหม่ที่ไร้การปรุงแต่ง มิตรไมตรีของคนในพื้นที่ แต้มต่อหลายทางของนราธิวาสเชื่อว่าสามารถมัดใจนักท่องเที่ยวได้แน่นอน”

แคมเปญนี้จะเผยแพร่พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ในทุกช่องทางการสื่อสาร