หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ประธานกรรมการอิสลามปัตตานี “ลาออก” จากกรรมการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เหตุไม่ให้นักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบ

นายแวดือราแม มะมิงจิ / ภาพ Deep South Watch

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีลาออกจากกรรมการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เหตุจากโรงเรียนไม่ให้นักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบ

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีออกแถลงการณ์ ลาออกจาการเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ว่า เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลได้มีมติของที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับนักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งการแต่งกายตามหลักการอิสลามเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม กรณีที่ผมให้สัมภาษณ์นั้นหลายคนเข้าใจผิด ผมไม่อยากให้นำศาสนานี้มาเป็นข้อขัดแย้ง เพราะบ้านเมืองต้องการความสมานฉันท์และความสงบสุขตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่มีนโยบายอย่างชัดเจนในการปกป้องและดำเนินงานเพื่อนำศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

โดยนายแวดือราแมให้เหตุผลของการลาออกครั้งว่า หากอยู่ต่อ ต้องรับผิดชอบกับศาสนา ต่อพระองค์อัลลอฮซบ. เพราะเรื่องนี้ขัดกับหลักคำสอน จึงแสดงจุดยืนลาออกกับกรรมการมุสลิมทั้งหมด เพราะทุกคนต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและศาสนา ต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ไม่อยากให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะเดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการสงบสุข มอบให้แต่ละองคกร์ช่วยกันประชุมและทำความเข้าใจ พูดคุยหาทางออกให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบทุกภาคส่วนในเชิงพหุวัฒนธรรม /ให้อยู่ร่วมกันได้ก่อให้เกิดให้มีสันติสุข อยากให้ทุกคนได้เข้าใจ ฝากไปยังองค์กรต่างๆหรือสมาพันธ์ก็ดี อยากให้ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยังเป็นนโยบายของศาสนาด้วย

“อยากให้หันหน้ามาพูดคุยกัน มีความเมตตาต่อกัน ให้เกียรติกัน ในการเอาประเด็นมาพูดคุยแก้ปัญหากัน ทุกคนต้องเข้าใจเพื่อให้พื้นที่ในสามจังหวัดเกิดความสงบสุข ส่วนตัวอยากให้เอาเรื่องที่สมควรในการพูดคุย ต้องการให้หลายๆ องค์กรช่วยกัน ต้องดูการนำเสนอของหลายๆ องค์กร ยินดีเป็นตัวแทนในฐานะมุสลิมในการเข้าร่วม อยากจะนำเสนอในหลายๆ เรื่องเพื่อสร้างความเข้าใจกัน โดยเฉพาะใช้เดือนรอมฎอนเป็นเวที เพื่อให้ทุกคนอยู่ในความเมตตา อยู่ในความดีงาม