หน้าแรก ข่าวในประเทศ

ประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อ กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน 1439

ระกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

————————-

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

ที่มา: skthai