หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

เดินหน้าประเทศไทย – การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ศาสตร์พระราชา (คลิป)

เดินหน้าประเทศไทย : การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ศาสตร์พระราชา

พลิกฟื้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจแบบครบวงจรทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง
โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอนุมัติหลักการ
โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีผลเป็นรูปธรรมแล้ว

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : วริษา ศิริพฤษานุกูล
แขกรับเชิญ : ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.อต.)

ที่มา: https://www.youtube.com