หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

ครูต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนะแม่พิมพ์ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน EDUCA เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 ในชื่อ EDUCA 2017 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Education 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 : From Policy to Classroom : จากนโยบายสู่ห้องเรียน” วันที่ 16-18 ตุลาคม ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี มีหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) ฯลฯ แนวคิดการจัดงานในปีนี้ มีที่มาจากการตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันนโยบายการศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนว่าเป็นกระบวนการที่ยากลำบาก นานาประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างมีปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่ห้องเรียนไม่ต่างกัน ในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ บริษัทจึงได้นำแนวทางของประเทศชั้นนำด้านการศึกษามาเป็นตัวอย่างในการประชุมนานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการนำนโยบายไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

“ครูถือเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพที่สำคัญที่สุดในระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งการพัฒนาครูให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่อง จึงคาดหวังว่างาน EDUCA ของเราจะมีส่วนช่วยเป็นพื้นที่ให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแกนสำคัญช่วยให้เด็กไทยเติบโตไป พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต” นายศีลชัย กล่าว

ศ.อารี สัณหฉวี ครูต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การศึกษาไทยยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เดียวกับ “ครู” ก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ด้วยเพราะเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น สู่เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ

“ดิฉันในฐานะที่อยู่ในวิชาชีพครูมาตั้งแต่เรียนจบ ก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเอง เพราะตระหนักดีว่าโลกของเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ครูจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้าน ได้เปิดโลกกว้างเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ และช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติให้กลายเป็นกำลังสำคัญ และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไป” ศ.อารี กล่าว

ที่มา: https://www.matichon.co.th/