หน้าแรก ข่าวในประเทศ

ปัตตานีแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล

จังหวัดปัตตานี แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ครั้งที่ 7 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดขึ้นที่สถาบันนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภคอุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศ และนานาชาติ กระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภคอุปโภค และบริการด้านฮาลาล ให้เกิดความตื่นตัว และสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน การขยายธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาล ทั้งสินค้า และบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับมาตรฐานสากล

ที่มา: http://manager.co.th