หน้าแรก ข่าวในประเทศ

มธ.มอบโล่ ‘ภาณุ’ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมชาติ เลือก ภาณุ อุทัยรัตน์ 1 ใน 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์

28 มิถุนายน 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลให้ 36 องค์กรและบุคคลผู้ได้รับ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (HUMAN RESOURCE EXCELLENCE AWARD) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนเป็นที่ประจักษ์ ไปทั่วโลก และเพื่อฉลองครบรอบ 36 ปี
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง ได้คัดเลือกบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นในด้านทรัพยากรมนุษย์ 28 คน และ 8 องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ที่อยู่ในประเทศไทย จนเข้าสู่รอบสุดท้าย 99 คน และคัดเลือกจนเหลือ 36 คน

ผมถือเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในภาคราชการ ซึ่งบุคคลที่ได้รับมีทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาชน? นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าว และว่า
รางวัลนี้ เน้นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นที่มองเห็นทรัพยกรของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการงานในเรื่องทุนแรงงาน ทรัพย์สิน สิ่งของที่เป็น 4M ที่องค์กรนี้ให้ความสำคัญว่า จะทำอย่างไร สร้างอย่างให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ เพราะคุณภาพรวมหมด ทั้งด้านความสามารถ คุณธรรมต้องเอาคนเก่ง คนดี นี่คือ คุณภาพของคน
สอง เรื่องประสิทธิภาพและความสามารถ ในการทำงานอย่างเต็มกำลัง อุทิศ และมีวิธีการอย่างไรให้คนได้ใช้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ การอุทิศตนอย่างเต็มกำลัง และการทำอย่างไร มีวิธีการใด ที่จะให้คนมีความสำนึกในการทำหน้าที่

ทราบว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบรางวัลดังกล่าว ไม่ได้ดูคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลเพียงปีเดียว แต่ดูผลงานย้อนหลังของแต่ละคนว่า เป็นอย่างไรด้วย

กรณีผม ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 3 ปี และ 1 ปีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงบทบาทการเป็น เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศอ.บต.

โดยผลงานที่ปรากฏนั้นคือ สมัยที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี? ปี 2548 ในการระดมคนที่มาเป็นพลังเสริมการทำงานให้เกิดความสำเร็จ และเป็นการระดมคนทั้งกำลังกาย กำลังความคิด และกำลังใจ เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จ ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 3 ปี คือ ปีแรก คือ การระดมความเป็นหนึ่งเดียวของคนในจังหวัดปัตตานี ภายใต้การใช้คำขวัญ ผู้ว่าฯ คนตานี ทำให้คนปัตตานีเกิดความรู้สึกและเกิดการรวมตัวกว่า 6 แสนกว่าคนได้สำเร็จ

เราใช้คำขวัญว่า ผู้ว่าฯ คนตานี เป็นการระดมความรู้สึก เพราะเขาจะมีความรู้สึกที่ว่า ผู้ว่าฯเป็นคนปัตตานี เราต้องให้ความร่วมมือ

ในปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่ 2 การระดมให้คนเข้ามามีส่วนรวม ได้ใช้คำว่า ปีของการพัฒนาเมืองตานี ซึ่งหลังจากที่เราระดมคนได้แล้ว ก็กำหนดทิศทางคนที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดปัตตานี ภายใต้วาระต่างๆ ทั้งงานพัฒนา งานความมั่นคง งานเสริมสร้างความสุข สันติสุข

เมื่อมาถึงปีที่ 3 ก็ได้กำหนดแนวทาง วิธีการอย่างชัดเจน สำหรับงานความมั่นคงของจังหวัดคือ การสร้างความเป็นธรรม เสริมความเป็นไทย ถือเป็นวาระของจังหวัด ซึ่งเราต้องทำ  เรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจน เพื่อเสริมงานแก้ไขความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถือเป็น 3 ปีของบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่เขาพูดถึงในผลงานที่เราเคยทำต่อมา สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ฯ ได้ติดตามดูผลงานสมัยที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย 1 ปี ของการเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรามีวิธีการอย่างไรในการรวมใจคน โดยเราใช้คำขวัญว่า นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนทำดี ในการสร้างจุดร่วมใจของคนให้มีคามภาคภูมิใจว่า เรานครศรีธรรมราชไม่เหมือนกับจังหวัดอื่น เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระบรมธาตุ ที่หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ของเมือง การเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนนครศรีธรรมราช อย่างที่เคยมีเหตุการณ์ต้องการแยกอำเภอทุ่งสง ออกจากนครฯ

ซึ่งการเป็นเมืองมงคลคือ ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นสิริมงคลของเมืองที่เสาหลัก มีจุดรวมใจที่เป็น พระบรมธาตุเมืองนครหรือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเมื่อพื้นที่นครศรีธรรมราชที่หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ และศูนย์รวมจิตใจ ที่คนในนครฯก็ต้องเป็นคนที่คิดดี ทำดีด้วย จึงเป็นที่มาของคำว่า นครศรีธรรมราช เมืองมงคล คนทำดี

ตอนเป็น ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ผมคิดว่า จะทำอย่างไรให้ นครฯลดสถิติจากการเป็นเมืองอาชญากรรมอันดับ1 ของประเทศได้ หมายถึง ลดคดีต่างๆ ให้ได้ ซึ่ง 1 ปีที่ไปอยู่ คดีอาญากรรมจากอันดับ 1 มาอยู่ลำดับที่ 4 และ เสนอพระบรมธาตุ เป็นมรดกโลก

นายภาณุ กล่าวว่า ผลงานดังกล่าวไม่ได้เน้นต้องเป็นข้าราชการ แต่ทรัพยากรมนุษย์หมายถึง ข้าราชการและพี่น้องประชาชนด้วย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบทบาทการเป็น ?เลขาธิการ ศอ.บต. ว่า เราจะทำอย่างไร ให้คน 1 ล้าน 5 แสนคน ในทุกช่วงอายุมีจุดร่วมรวมกัน ที่คนเหล่านี้มีความคิด ความอ่านเกิดขึ้น โดยความคิดความอ่านที่ว่าคือ ความคิด ความอ่าน ในการสร้างสันติสุขร่วมกัน

โดยการสร้างจุดร่วมรวมกันให้เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันดับแรกคือ การศึกษาที่จะช่วยสร้างคน ฉะนั้น ถ้าเราได้เน้นเรื่องการศึกษา เราทำให้คนรู้จักคิด คนก็จะไม่เป็นเครื่องมือใคร ซึ่งหากคนแข็งแรง มีการศึกษา รู้จักคิด สุขภาพอนามัยดี และสามารถมีความคิดอ่านที่ดี ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนมีคุณภาพ ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ติดยาเสพติด หรือแม้กระทั่งก่อเหตุร้ายต่างๆ ก็ไม่เกิด

สอง คุณภาพของคนที่หมายถึง คุณธรรม ถือว่า เราโชคดี เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 85% เป็นพี่น้องมุสลิม ที่มีหลักคิดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในพื้นที่ ซึ่งหากทุกคนยึดหลักศาสนาจะเป็นการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยปริยาย เช่น เรื่องความซื่อสัตย์ ตัวอย่างหากเป็นพ่อค้า ก็ต้องไม่โกง

และสาม เรื่องความมีจิตอาสา ซึ่งเราต้องนำหลักศาสนามากระตุ้นเตือนพี่น้องมุสลิมทั้งหลายในนำหลักศาสนามาใช้ การไม่นิ่ง ดูดาย ทำอาสาทุกเรื่อง เมื่อเห็นคนอื่นเดือดร้อน เราเฉยเมยไม่ได้ หากเราเฉยเมยถือเป็นบาทและทุกอย่างเป็นวาญิบ

การสร้างจุดร่วมรวมใจของคนทุกคน ทุกช่วงวัย คือบทบาทการเป็น เลขาธิการ ศอ.บต. ที่จะทำอย่างไรให้คนมีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา และทำงานอย่างเต็มกำลัง ขยันขันแข็ง เช่น เมื่อเสร็จละหมาด ก็รีบกลับไปประกอบกิจการ การงาน ตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่เราคิดว่า ต้องนำหลักศาสนาเข้ามาใช้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรม รวมถึงมีความรัก ความสามัคคีร่วมกัน

นายภาณุ ย้ำว่า การศึกษาถือเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญที่จะช่วยสร้างคน สร้างความคิดให้เกิดกับคน และช่วยให้คนไม่ตกเป็นเครื่องมือได้ รวมถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน

อย่างไรก็ตาม ทราบว่า นอกจากผลงานเชิงประจักษ์แล้ว การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ดูไปถึงเชิงพื้นที่ไม่เพียงเฉพาะในส่วนราชการ และคนที่จบจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น

อย่างไรนั้น คนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ต้องไม่ใช่บุคคลที่สมัครเข้ามา หรือเสนอชื่อตนเอง ซึ่งการเป็นหนึ่งใน 36 คน องค์กรที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ คิดว่า คณะกรรมการคงพิจารณาจากความยากง่ายในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นข้อพิจารณาหลัก เพราะด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเราก็สามารถใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เข้ามาช่วยดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จ และเห็นเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง เช่น เรื่องงานการศึกษา งานอาชีพ และการสร้างชุมชนดูแลตนเอง โดยการตั้ง ชรบ. บัณฑิตอาสา เข้ามาดูแลหมู่บ้านของตน โดยแนวทางการทำงานดังกล่าวถือเป็นการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เช่นกัน

การทำงานของผมที่ผ่านมา ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสและมองเห็นได้ นายภาณุ กล่าว

ที่มา: http://songkhlatoday.com