หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ”รับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระทรวงฯ และรัฐบาลในการ แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยสันติของประชาชนต่างศาสนา อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการทูตสาธารณะ ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อันจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ ต่อสาธารณชน และจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ อาชีพในอนาคตของนักศึกษาและเป็นองค์ความรู้ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไปได้ กิจกรรมประกอบด้วย : การฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกระทรวงฯ และหน่วยงานต่างๆ การเข้าเยี่ยม คารวะบุคคลสําคัญ กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด

ช่วงเวลาดําเนินการ : วันที่ 19 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่กําลังจะขึ้นชัน้ปทีี่ 3 หรือ 4 จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จํานวน 28 คน

เกณฑ์การรับสมัคร : 1. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน
4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
5. เป็นนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นผู้มีแนวโน้มจะเป็นตัวแทนในการ ส่งเสริมให้คนในภูมิลําเนาเกิดความสามัคคีและมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดําเนินการของรัฐ

หมดเขตรับสมัคร : 7 กรกฎาคม 2560 สัมภาษณ์คัดเลือก : 13 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา (ศอ.บต.) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์

เจ้าหน้าที่โครงการ : จุฑามาศ นันทิยา โทรศัพท์ : 0 2203 5000 ต่อ 46005 หรือ 094 880 9669 โทรสาร : 0 2143 9631
อีเมล์ : nuntiya_013@hotmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.mfa.go.th/