หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

เตรียมอนุรักษ์และพัฒนา “เมืองเก่าปัตตานี” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแก่ชุมชน

“เมืองเก่าปัตตานี” เตรียมอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนในพื้นที่

วันนี้ (2 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมพญาอินทิรา สำนักงานเทศบาลปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าปัตตานี เพื่อพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าปัตตานี จ.ปัตตานี ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าปัตตานี
“เมืองเก่า” เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีคุณค่าด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี วัฒนธรรมและประเพณี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าปัตตานีของ จ.ปัตตานี ดำเนินการถูกหลัก และมีเอกภาพ จึงเห็นควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าปัตตานี ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทเป็นแนวทางดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บริเวณเมืองเก่าปัตตานี ได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนต่อไป

ที่มา: http://www.manager.co.th