หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

“พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์”รมช.ศึกษาร่วมลงนาม MOU โครงการห้องเรียนอาชีพนำร่อง 6 แห่งทั่วประเทศ

“พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” รมช.ศึกษา ร่วมลงนาม MOU โครงการห้องเรียนอาชีพนำร่อง 6 แห่งทั่วประเทศ เน้นฝึกทักษะด้านอาชีพ รองรับการมีงานทำ

วันนี้ (1 มิ.ย.) ที่โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ เน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบมีอาชีพรองรับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความถนัด และความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องต่อศักยภาพในพื้นที่ได้

โดยเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2.โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส 3.โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา 4.โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ 6.โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก


สำหรับโครงการห้องเรียนอาชีพ เป็นการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความถนัด และความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพ ให้ได้รับการพัฒนาโดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และสามารถสร้างอาชีพ ให้สอดคล้องต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และบริบทในพื้นที่ โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน อาชีพ ร่วมกันกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้าน การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน (Basic Modern Business Administrative : BMBA) ทักษะอาชีพที่สนใจ และสอดคล้องต่อบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริงในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 9 สาขา โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้รับสมัครนักเรีย นและมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนรวม จำนวน 310 คน ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากห้องเรียนอาชีพ สามารถนำความรู้ และทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา: http://www.manager.co.th