หน้าแรก รายงาน

ครม.ขยายเวลาสินเชื่อซอฟท์โลน3จว.ใต้

(แฟ้มภาพ โดย : aecnews)

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยในที่ประชุม มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ กิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Soft Loan) ออกไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยใช้วงเงินรวม 2.5 หมื่นล้านบาท โดยให้ธนาคารออม่สินเป็นผู้ดำเนินโครงการต่อไป

ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมตาม ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม การอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ เป็นการอนุมัติให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่ใช่รายใหม่ และหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ จะเสนอคณะกรรมการรับทราบเพื่อมีผลบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป

นอกจาก นี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติอนุมัติงบประมาณในการชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยให้ ธนาคารออมสินตามหลักเกณฑ์เดิม คือ คำนวณจากต้นทุนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 12 เดือนของธนาคารออมสิน บวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 0.98%หักผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้สถาบันการเงินกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01 % ต่อปี ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 12 เดือนของธนาคารออมสินอยู่ที่ 3% รวมเป็นวงเงินที่ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลประมาณ 992.50 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กระทรวงการคลังรายงานต่อครม.ว่าสาระ สำคัญของมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2548 ในรูปแบบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน โดยในช่วงปี 2548-2553 ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยรัฐบาลไม่ต้องชดเชยแต่อย่างใด สำหรับในช่วงปี 2553-2556 ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน ซึ่งรัฐบาลมีภาระต้องชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบ กิจการเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และป้องกันการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรบางส่วน

นอกจาก นี้ สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือทางการทางการเงินครั้งนี้ ที่ยังมีความต้องการให้ภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการออกไป หากยุติโครงการตามที่กำหนดไว้ในปี 2556 สถาบันการเงินจะต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของ ลูกค้าหรือชะลอการให้สินเชื่อในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถรับความเสี่ยง ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกิจการในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่าหากไม่มีการขยายระยะเวลาโครงการ ผู้ประกอบกิจการจะต้องกลับไปใช้สินเชื่อในอัตราปกติ 10% หรือมากว่า ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงัน ในด้านการค้าและการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หากครม.ไม่มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการ และอนุมัติงบประมาณในการชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินมีความจำเป็นที่จะต้องขอคืนต้นเงินจำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ที่ให้กู้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการในการหาสภาพคล่องเพื่อ รองรับเม็ดเงินที่ถูกดึงกลับในสิ้นปี 2556 นี้

การขยายโครงการสิน เชื่อซอฟท์โลนของทางการครั้งนี้ ถือว่าเป็นการนำเงินไปพัฒนาใน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้แหล่งเงินเข้าถึงผู้ประกอบการที่นำไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้พื้นที่ดินแดนแห่งมีความเจริญ เช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆของประเทศ

นับว่าธนาคารของรัฐ อย่าง”ธนาคารออมสิน”ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินของรัฐบาล สามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดภาคใต้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง ในขณะเดียวกันทำให้ประชาชนชายแดนใต้ ไม่ถูกทอดทิ้ง แม้จะมีภัยความไม่สงบอยู่เป็นระยะๆก็ตาม

นี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจให้ ชายแดนใต้ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี หวังว่าเมื่อความสงบเกิดขึ้น จะทำให้ชายแดนใต้ของไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเจริญยิ่งๆขึ้น